Intelligenciakutatási alap

 
Az intelligenciakutatási alap célja

A magyar, illetve a nemzetközi Mensa egyaránt három tevékenységet fogalmaz meg az egyesület céljaként, amelyek közül az egyik:
„Támogatja az intelligencia természetére, jellemzőire és használatára irányuló kutatásokat”, illetve „encourage research in the nature, characteristics and uses of intelligence”.

Az IKA létrehozásának célja, hogy a fent idézett célkitűzés megvalósulása érdekében a Mensa HungarIQa (MH) rendszeres támogatást nyújtson.

Az alap forrása

Az MH a rendes évi költségvetéséből elkülönít az elnökség által meghatározott összeget, amelyet a IKA rendelkezésére bocsát.

Az alap működése

A támogatásra pályázók az MH elnökségének (bármely elnökségi tagon keresztül) pályázatot nyújtanak be, amely a megpályázott összegen és a pályázó számlaszámán túl tartalmazza:

  1. a pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs listáját, 
  2. a kutatás célját és a kutatási módszereket (nem szakértők számára is érthetően megfogalmazva, legfeljebb 600 szóban) 
  3. a kutatás részletes költségtervét, 
  4. egyéb forrásokat, amelyek a pályázó számára rendelkezésre állnak, vagy amelyekért szintén pályázik, 
  5. az esetleg tervezett közleményeket.

A kutatástámogatásból nem finanszírozható rezsiköltség, valamint bérköltség, kivéve a) a kísérleti személyek díjazását, b) a kísérletvezető asszisztens díjazását. A pályázó a támogatás megítélését követően 180 napon belül részletes, számlákkal alátámasztott beszámolót (legfeljebb 400 szóban) nyújt be, és az esetlegesen fel nem használt összeget visszautalja az MH részére. A beszámoló benyújtása alól egy alkalommal írásban halasztás kérhető, az új céldátum (legfeljebb további 120 nap) megjelölésével.

A pályázó vállalja, hogy minden nyilvánosságra hozott kutatási eredményben és intézményi közleményben tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a kutatás az MH IKA-jából támogatásban részesült. A pályázó vállalja továbbá, hogy a kutatásról rövid (300 és 800 szó közötti) összefoglalót készít, amelyet megjelentet az AsztalLapban.

Az MH vállalja, hogy a beérkezett pályázatokat 2 hónapon belül elbírálja, és az eredményről a pályázót értesíti. Összeférhetetlenségi okokból az MH elnökségének tagjai mint döntéshozók nem pályázhatnak kutatási támogatásra az IKA keretéből.