Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelési tájékoztató ismertetést ad arról, hogy a Mensa HungarIQa Egyesület a szolgáltatásai nyújtása során Önről milyen személyes adatot, milyen célból és mely jogalapon kezel, továbbá milyen szervezési és technikai intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében. Az adatkezelési tájékoztató az Önt megillető adatvédelmi jogokat is tartalmazza.

Adatkezelő neve: Mensa HungarIQa Egyesület (a továbbiakban: Mensa vagy Adatkezelő)
Székhelye: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.
Nyilvántartási száma: 01-02-0005983
Adószáma: 18063923-2-42
Honlap: www.mensa.hu

JOGSZABÁLYOK

A személyes adatok kezelésére különösen a következő jogszabályok vonatkoznak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.)

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. A Mensa-tesztre jelentkezők és a Mensa honlapján regisztrálók személyes adatainak kezelése, valamint az IQ-teszt nyilvántartás

A Mensa HungarIQa Egyesület hivatalos IQ-tesztjére jelentkezés a Mensa honlapján történő regisztrációval történik. A jelentkezés elfogadása, a tesztíráson való megjelenés és a teszt díjának megfizetése feltétele a teszt megírásának. Az IQ-teszt megírására évente egyszer lehet jelentkezni. A honlapra történő regisztrálást nem kell megismételni az újabb tesztírásra jelentkezéshez, amennyiben a jelentkező a felhasználói fiókját nem törölte.

A honlapon történő regisztráció és a Mensa hivatalos IQ-tesztjére való jelentkezés személyes adatok kezelésével jár együtt, az alábbiak szerint:

 • A Mensa honlapján történő regisztráció és a Mensa hivatalos IQ-tesztjére való jelentkezés a szolgáltatás megrendelésének (szerződéskötésnek) minősül. A szerződéskötéssel kapcsolatos adatokat a Mensa jogszabály alapján a szerződés megszűnésétől számított 5 évig őrzi meg.
 • A honlapon történő regisztráláshoz megadandó adatok: név, e-mail cím, születési hely és idő, anyja neve, neme, számlázási címe, amely lehet lakcím is (irányítószám, ország, város, utca, házszám).
 • A személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve) a szerződéskötéshez (szolgáltatás igénybevételéhez) jogszabály alapján kötelező adatok.
 • Az IQ-teszt díjának megfizetéséről szóló számla kiállításához jogszabály alapján kötelező adatok: név, számlázási cím (ország, város, utca, házszám, irányítószám). Az adott számlával kapcsolatos személyes adatokat a Mensa a számla keletkezésétől számított 8 évig őrzi meg jogszabályi előírás alapján.
 • Statisztikai elemzések készítéséhez szükséges a jelentkező nemének megadása. Az intelligenciahányadossal, IQ-teszttel kapcsolatos statisztikai elemzések személyazonosításra alkalmatlan adatokkal készülnek.

A Mensa a megírt IQ-teszt alapján állapítja meg az intelligenciahányadost, amelyet a teszt sikerességének vagy sikertelenségének tényével, a tesztírás időpontjával és a személyazonosító adatokkal együtt nyilvántartásba vesz (a továbbiakban: IQ-teszt nyilvántartás). Az IQ-teszt nyilvántartásban kezelt személyes adatok: név, születési hely, idő, anyja neve, neme, IQ-teszt megírásának időpontja, eredménye, annak ténye, hogy az IQ-teszt eredménye eléri-e az egyesületi tagsághoz szükséges értéket, regisztrációs szám.

Az IQ-teszt eredményét, valamint az egyesületbe való belépés lehetőségéről szóló tájékoztatást a jelentkezők elektronikus levélben kapják meg.

A Mensa honlapján történő regisztráció során létrejött felhasználói fiók egyesületi tagsági felhasználói fiókká válik, amennyiben az IQ-teszt eredménye alapján a jelentkező kérheti és kéri is a Mensa HungarIQa Egyesületbe történő felvételét. A honlapra történt regisztráció során a jelentkező regisztrációs számot kap, amely az IQ-teszt megírását és az egyesületi tagsági felvételt követően tagsági számként funkcionál. Az egyesületi tagsággal kapcsolatos személyes adatok kezeléséről szóló további tudnivalókat a 2. pont tartalmazza.

Az egyesületi tagsághoz szükséges eredményt elérő, de az egyesületi tagságot aktuálisan nem igénylő felhasználó IQ-teszt nyilvántartásban rögzített személyes adatait a Mensa a jogos érdeke (az IQ-teszt integritásának megőrzése, az IQ-tesztre jelentkezések nyilvántartása, az IQ-teszt nyilvántartásban történő ellenőrzés, a Mensa HugarIQa Egyesületbe történő belépés feltételének igazolása, elemzések, tanulmányok készítése) alapján az eredményes IQ-teszt megírásának időpontjától számított legfeljebb 25 évig megőrzi.

Amennyiben az egyesületi tagsághoz szükséges eredményt a jelentkező nem éri el, a felhasználói fiókja a honlapra történő regisztrációja visszavonásáig megmarad, az IQ-teszt nyilvántartásban rögzített személyes adatait (név, születési hely, idő, anyja neve, IQ-teszt megírásának időpontja, IQ-teszt eredménye, regisztrációs szám) azonban a Mensa a jogos érdeke (az IQ-teszt integritásának megőrzése, az IQ-tesztre jelentkezések nyilvántartása, az IQ-teszt nyilvántartásban történő ellenőrzés, egyesületbe történő belépés feltételének igazolása, elemzések, tanulmányok készítése) alapján a legutolsó eredménytelen IQ-teszt megírásának időpontjától számított 25 évig megőrzi.

Az egyesületi tagsághoz szükséges eredményt el nem érő, honlapra regisztrált felhasználó öt évente elektronikus úton kérdést kap a honlapon történő regisztrációja fenntartásáról. Az egyesületi tagsághoz szükséges eredményt el nem érő felhasználó honlapra történt regisztrációjának visszavonása a regisztráció során megadott adatok törlését, illetve az IQ-teszt nyilvántartásban szereplő személyes adatainak anonimizálását jelenti.

Az IQ-teszt írásának helyszínén, a személyazonosság igazolásához és a jelentkezéskor megadott személyazonosító adatok ellenőrzéséhez fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvány (pl. személyi igazolvány, útlevél) bemutatása szükséges.

A Mensa a megadott személyes adatokkal nem végez automatizált döntéshozatalt.

2. A Mensa tagságának nyilvántartása

A Mensa az egyesületi tagság nyilvántartására vonatkozó, a Polgári Törvénykönyv rendelkezésein alapuló kötelezettségének teljesítése céljából a tagsági jogviszony fennállásának időtartamát követő 5 évig a honlapra történő regisztráció során megadott (lásd 1. pont), illetve az IQ-teszt nyilvántartásban szereplő személyes adatokon kívül a következő adatokat kezeli: belépés időpontja, tagság lejárati dátuma, bankszámlaszám, tagdíjfizetés időpontja, tagdíj összege, tagdíjfizetés kedvezményének lejárati dátuma.

A Mensa az Alapszabály szerinti tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos személyes adatokat (név, tagsági szám, lakcím, bankszámlaszám, tagdíjfizetés időpontja, tagdíj összege) a tagsági jogviszony fennállását követő 8 évig kezeli.

A Mensa a tagdíjfizetésről történő számla kiállításához adatfeldolgozóként a KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony u. 7/C, cégjegyzékszám: 01-9-303201, adószám: 13421739-2-41) szolgáltatását (a számlázz.hu honlapon elérhető számlázóprogramját) veszi igénybe.

A Mensa a könyvvezetési feladatai ellátását adatfeldolgozóként az AUDITO Kft. (székhely: 2161 Csomád, Szent István utca 50., cégjegyzékszám: 13-09-185112) végzi.

A Mensa tag neve rögzítésre kerülhet, mint a közgyűlésen résztvevő tag és mint az elnökségi ülésen résztvevő tag. Ezen személyes adatok a Mensa a jegyzőkönyvekben a Polgári Törvénykönyv alapján 5 évig kezeli.

A Mensa a jegyzőkönyvek tárolására a Google Workplace szolgáltatását használja, így adatfeldolgozókat vesz igénybe:

 • Google Inc. (501 Ellis St, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok)

3. A Mensa szolgáltatásai ellenértékének elektronikus úton történő kiegyenlítése a Simple Pay szolgáltatás igénybevételével

A Mensa lehetővé teszi, hogy a szolgáltatásai (pl. tagsági díj, termékvásárlás, programokon való részvétel) ellenértékét az érintett a Simple Pay szolgáltatás igénybevételével egyenlítse ki. A Simple Pay szolgáltatás általános szerződés feltételei a következő linken érhetők el: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

A Simple Pay szolgáltatás igénybevételéhez adattovábbításról szóló hozzájáruló nyilatkozat tétele szükséges. Amennyiben a felhasználó ezt a fizetési módot választja, az egyben az alábbi nyilatkozat elfogadásával is jár:

Tudomásul veszem, hogy a Mensa HungarIQa Egyesület (1063 Budapest, Bajnok utca 13.) adatkezelő által a https://mensa.hu  felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Felhasználó teljes neve
 • Felhasználó email címe
 • Felhasználó számlázási címe (Ország, megye, cím, irányítószám)

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

A Mensa a Simple Pay szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • a Simple Pay által biztosított ún. kereskedői back office felületen, az érintettel kapcsolatban hozzáférhető adatok: a tranzakció azonosítója, a tranzakció státusza, a tranzakció időpontja, a tranzakció összege, devizaneme, a kiegyenlítéshez használt bankkártya első 5 és utolsó 4 számjegye.

4. A Mensa HungarIQa Egyesület tagjai személyes adatainak honlapon történő közzététele

A Mensa HungarIQa Egyesület tagjai számára a Mensa honlapján a nyilvánosság számára nem elérhető módon különböző szolgáltatások (kapcsolattartás, hirdetés, stb.) igénybevételére van lehetőség. A honlap nyilvánosság elől elzárt részén az egyesületi tagok következő személyes adatai kötelezően láthatók: név, e-mail-cím, tagsági szám, lakóhely irányítószám, lakóhely település, tagsági státusz (új vagy régi tag), folyamatos tagság kezdete, tagság lejárati ideje, születési idő, helyi csoport megnevezése. A születési időt a felhasználó nem láthatóvá teheti a lakat ikonra kattintva.

A tagsági adatlapon látható, de nem kötelezően megadható adatok: fénykép, telefonszám, SIGHT, Telefonflotta tagság, webes elérhetőség (saját honlap, Facebook, Instagram, Skype, Twitter, LinkedIn), „ismerj meg” (szabad szavas beírás), hobbi (szabad szavas beírás), szakterület (szabad szavas beírás), munkahely, foglalkozás.

A Facebook profil link megadása nem kötelező, de amennyiben az egyesületi tag Facebook csoport tagja akar lenni, akkor azt kötelező megadni. Az ilyenkor megadott Facebook profil link a tagi profilban is megjelenítésre kerül.

A felhasználói fiókkal rendelkező egyesületi tagok látják egymás bemutatkozásait és más személyes adatait. A honlapon létrehozott felhasználói fiókjának törlését bármikor kezdeményezheti.

A Mensa a honlap üzemeltetéséhez, a fiókokban megosztott tartalmak kezeléséhez (közzététel biztosítása, tárolás, stb.) adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatfeldolgozók nevei és elérhetőségei:

 • Auretto Works Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1037 Budapest, Orbán Balázs út 37.; cégjegyzékszám: 01-09-184147; adószám: 24820833-2-41) – honlap üzemeltetés, fejlesztés
 • Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland) – Microsoft Azure szolgáltatás, adattárolás, felhőszolgáltatások
 • Ferencz Endre kisadózó egyéni vállalkozó (2472 Kajászó, Köztársaság utca 50., adószám: 66543390-1-27) – adatelemzés
 • Mailjet SAS (székhely: 13-13 bis, rue de l’Aubrac 75012 Paris, France, francia kereskedelmi cégjegyzékszám: 524 536 992) – hírlevélszolgáltatás
 • vimeo.com (székhely: New York City, Amerikai Egyesült Államok) – kizárólag Mensa-tagok számára elérhető tárhely a Mensa programjain készült kép- és hangfelvételek tárolása céljából

5. A Mensa tagkártyájához kapcsolódó adatkezelés

A Mensa a tagjainak az egyesületi tagságukért megszemélyesített tagkártyát küld. A tagkártyán szerepel a tag neve és a tagsági száma. A tagkártyák gyártásához és megszemélyesítéséhez a Mensa az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • S-CARD Kft. (székhely:1033. Budapest, Hévízi út 9/II., cégjegyzékszám: 01-09-980234, adószám: 12390250-2-41)

Amennyiben a tag nem tart igényt tagkártyára, ezt a tagi profiljában a Postázási adatok részben a „Nem kérek küldeményt” opció megadásával jelezheti, mely esetben a fenti adatátadásra nem kerül sor.

6. A rendezvények szervezéséhez kapcsolódó adatkezelés

A Mensa által szervezett eseményeken való részvételhez regisztráció szükséges, amely a név, a tagsági szám és az e-mail cím megadásával történik. Amennyiben kísérő is részt vehet a meghirdetett eseményen, az ő nevének megadása is szükséges a regisztrációhoz.

Amennyiben a rendezvény díjköteles, az Adatkezelő a számla kiállításához a következő adatokat a teljesítéstől számított 8 évig kezeli: név, tagsági szám, lakcím, bankszámlaszám, befizetési időpontja, befizetés összege

A Mensa a számla kiállításához a 2. pontban feltüntetett adatfeldolgozót veszi igénybe.

A több napos rendezvényeken (pl. tábor) a regisztrációt, illetve a jelentkezési lap kitöltését és a részvételi díj befizetését követően lehet részt venni. A jelentkezési lapon a személyazonosító adatok, a számlázáshoz, valamint a több napos rendezvény szervezéséhez szükséges adatokat (pl. speciális étkezési igény, alvási szokások) kell megadni. A részvételi és számlázási adatok megőrzési ideje a rendezvény időpontjától számított 8 év. A szervezéshez szükséges adatok (pl. speciális étkezési igény, alvási szokások) a rendezvény befejezését követő 5 munkanapon belül törlésre kerülnek.

Mind az eseti, mind a több napos eseményeken fénykép- és video-felvételek készülnek, amelyek közzétételére a Mensa honlapjának nyilvánosság elől elzárt részén, az Asztallap (online és nyomtatott), és más, csak az MH mindenkori rendes tagjai által látogatható médiafelületen, a felvételen szereplő személyek megnevezése nélkül kerül sor.

Az eseményekkel kapcsolatos szervezési és jelenléti adatokat az Adatkezelő az esemény megszervezésén túlmenően statisztikai és elemzési célokra, valamint egyesületi tagok esetében a ProMensa díj odaítéléséhez használja.

A Mensa a több napos rendezvények szervezése során a résztvevők adatait a szálláshelyet és az étkezést biztosító szolgáltató számára továbbítja. A résztvevők a több napos rendezvényt megelőzően megkapják szálláshelyet és az étkezést biztosító szolgáltató megnevezését és elérhetőségét.

7. A Mensa levelezőlistái

Az egyesületi tag a személyes adatainak (név, e-mail cím, tagsági szám) megadásával és a levelezési listára való feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatokat az egyesületi tagok közötti kapcsolattartás elősegítése céljából a levelezési listáról való leiratkozása időpontjáig kezelje.

8. Hírlevél

Az Alapszabály értelmében a Mensa hivatalos fóruma a Hírlevél, így az egyesületi tagság ezen keresztül értesül az eseményekről, határidőkről, fontos tudnivalókról (pl. választás időpontja). A Hírlevelek a hivatalos értesítéseken (választás időpontja, közgyűlés időpontja, stb.) kívül egyéb információkat is tartamazhatnak.

A Hírlevél az egyesületi tag e-mail fiókjába érkezik rendszeres időközönként, általában havonta egyszer.

9. A Mensa Facebook csoportja

A Mensa által létrehozott, zárt Facebook csoportba történő felvétel feltétele az egyesületi tag Facebook profilja elérhetőségének (linkjének) megadása a tagi profilban, hogy a csoport adminisztrátora ellenőrizni tudja a csoportba jelentkező személy Mensa tagságát. A Facebook profil linkjét az egyesület a taghoz kötve tárolja mindaddig, amíg az egyesület tag tagja bármilyen Mensa Facebook csoportnak.

A Facebook profil link kezelésével kapcsolatos egyéb további tudnivalókat a 2. pont tartalmazza.

10. A Mensa közösségen belül, érdeklődési kör alapján szervezett csoportokhoz (SIG-ek) kapcsolódó adatkezelés

A Mensa közösségen belül csoportok (Special Interest Groupok, továbbiakban SIG-ek) szerveződnek hobbi és érdeklődési kör alapján. Tekintettel arra, hogy a hobbi és érdeklődési kör személyhez köthető, és következtetéseket vonhatunk le belőle az adott személyre vonatkozóan, ezért személyes adatnak tekintjük.

Az érdeklődési kör alapján szerveződött csoportba történő felvétel feltétele az egyesületi tag Facebook profil elérhetőségének (linkjének) megadása a tagi profilban annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen a csoportba jelentkező személy Mensa tagságát.

A Mensa a személyes adatokat (név, Facebook profil link, hobbi, érdeklődési kör) a csoport fennállásáig vagy a Mensa tag csoportban való tagságáig kezeli. A hobbi, érdeklődési kör adatokat az egyesület a taghoz kötve tárolja mindaddig, amíg az egyesületi tag tagja ennek a Mensa csoportnak.

A Mensa automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem végez a Mensa tagjainak személyes adatain.

11. A Mensa HungarIQa Egyesület tagjainak hirdetései

Valamennyi egyesületi tag hirdetést adhat fel a Mensa honlapjának nyilvánosság számára el nem érhető, zárt részén. A hirdetés közzétételekor kötelezően kitöltendő mezők: a hirdetés címe, kategóriája és a hirdető neve. További, nem kötelezően megadandó adatok: cím, telefonszám, e-mail cím, honlap elérhetősége, kedvezmény, hirdetés szövege.

A hirdetést annak feladója bármikor törölheti.

12. Az AsztalLap folyóirat terjesztése

Az Adatkezelő időszakosan megjelenő, AsztalLap című folyóiratát nyomtatott formában azok az egyesületi tagok kaphatják meg postai úton, akik a tagsági lapjukon az erre szolgáló mezőt “igen” értékre állítják. A mező “nem” értékre állítása az AsztalLap folyóirat nyomtatott verziójának lakcímre küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását jelenti.

13. Webshop vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

A Mensa által üzemeltetett webshopos felületen a vásárláshoz az 1. pontban kifejtett regisztráció szükséges.

A rendeléshez Kötelezően kitöltendő személyes adatok: név, telefonszám, e-mail cím. További, nem kötelezően megadandó személyes adat: szállítási cím.

Az Adatkezelő a számla kiállításához a következő adatokat a teljesítéstől számított 8 évig kezeli: név, tagsági szám, lakcím, bankszámlaszám, befizetési időpontja, befizetés összege. A Mensa a számla kiállításához a 3. pontban feltüntetett adatfeldolgozót veszi igénybe.

AZ ÉRINTETT JOGAI A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

1. Tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; milyen forrásból; mennyi ideig kezeli; a Mensa kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította azokat.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül feldolgozza, és az arra adott választ az érintett által megadott elérhetőségre küldi meg.

2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett a Mensa elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül feldolgozza, és helyesbítés végrehajtásáról szóló értesítést az érintett által megadott elérhetőségre küldi meg.

3. A törléshez való jog

Az érintett az Mensa elérhetőségein keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Amennyiben nincs jogszabályi kötelezettség, az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül feldolgozza, és a törlés megtörténtéről szóló tájékoztatást az érintett által megadott elérhetőségre megküldi.

4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett a Mensa elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Mensa tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a Mensa elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

6. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett a Mensa elérhetőségein keresztül, írásban kérheti a Mensa rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőség

Az érintett a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
telefon: +36 (1) 391-1400
email: [email protected]
honlap: www.naih.hu

Az érintett jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A törvényszékek elérhetősége:  https://birosag.hu/torvenyszekek

8. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése és elérhetősége

A Mensa HungarIQa Egyesület fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az érintett kérésére az Adatkezelő megküldi az érintettnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát, az érintettel egyeztetett formában.