Nemzetközi alapszabály-módosítók 2023

1. módosító

III.C.1.e. A tagság feltételei
Jelenlegi Javasolt
e. engedélyezi, hogy neve és lakcíme bekerüljön a nemzeti Mensa nyilvántartásába, vagy felkerüljön a közvetlen nemzetközi tagok (DIM) listájára, egy nemzeti Mensa-bizottság vagy elnökség által engedélyezett módon. A pont törlésre kerül; nem váltja fel más szöveg.
Magyarázat:

Ez a feltétel idejétmúlt. Kevés nemzeti Mensa tartatja be szigorúan, és az adatvédelem érzékenyebb kérdéssé vált, mint régebben volt.
A nemzeti Mensák továbbra is hozhatnak saját szabályokat arra nézve, hogy milyen taglistát hoznak nyilvánosságra, de ezekről mindig lehetséges lesz lekerülni (opt-out). Számos nemzeti Mensát kötnek olyan adatvédelmi szabályok, mint például a GDPR, amely az ehhez hasonló szabályokat semmissé teszi.
A Mensa számára adott jogi tanácsok szerint a szervezetnek a tagi adatok kezeléséhez való joga azon alapul, hogy milyen adatokra van szükség a tagsághoz fűződő alapvető feladatok teljesítéséhez, nem pedig azon, hogy az Alapszabály megköveteli-e, hogy a tagok beleegyezzenek az adatok nyilvánossá tételébe.

Érvek a módosító mellett:
 • Bár egyes tagok jóváhagynák az adataik közzétételét, nem szabad a tagság feltételévé tenni azt, hogy az illető neve és címe mindenki számára hozzáférhető legyen.
 • A legtöbb országban már sokkal erősebb adatvédelmi törvények vannak érvényben a személyes adatokra vonatkozóan, ezért már nem helyénvaló az, hogy a Mensa Alapszabálya előírja a tagok adatainak közzétételét.
 • A mostani szövegezés nehézséget okoz azoknak a nemzeti Mensáknak, amelyek erősebb védelmet biztosítanának a személyes adatoknak, ezért a működési szabályzatot (bylaws) már módosítani kellett, hogy iránymutatást nyújtson a közzétehető vagy közzéteendő adatok jellegét illetően.
Érvek a módosító ellen:
 • A tagság egyik vonzó eleme, hogy megtudhatjuk, ki a többi tag, és hogyan léphetünk velük kapcsolatba.
 • A tagság legfőbb értelme a más tagokkal való kapcsolatteremtés, és az, hogy ők is kapcsolatba léphetnek velünk. Ezért ennek kötelezően teret kellene adni.
 • A jelenlegi szövegezés kellően általános, és lehetőséget ad a nemzeti Mensa-elnökségeknek, hogy ne tegyék közzé a tagi adatokat, ha nem akarják.

2.módosító

Ez a módosító az Alapszabály két pontját érinti: a III.D – Nézeteltérések a Mensán belül, illetve VII.A.1: Ombudsman című pontokat. Mivel ezek összefüggenek, egy módosítóban szavazunk róluk.

III.D. Nézeteltérések a Mensán belül
Jelenlegi Javasolt
Annak a tagnak, akinek nézeteltérése támad a Mensával, bármely nemzeti Mensával vagy annak egy részével, vagy egy másik taggal a Mensához kapcsolódó tevékenységből adódóan, előbb ki kell merítenie a nemzeti Mensában és a nemzetközi Mensában fellelhető összes lehetőséget a békés megegyezésre és jogorvoslatra, mielőtt külső hatósághoz fordulna. Ha ezt elmulasztja, az a Mensa működésére nézve káros cselekménynek minősülhet. Annak a tagnak, akinek nézeteltérése támad a Mensával, bármely nemzeti Mensával vagy annak egy részével, előbb ki kell merítenie a nemzeti Mensában és a nemzetközi Mensában fellelhető összes lehetőséget a békés megegyezésre és jogorvoslatra, mielőtt külső hatósághoz fordulna. Ha ezt elmulasztja, az a Mensa működésére nézve káros cselekménynek minősülhet.
Magyarázat:

A javaslat törölné a következő részt: „vagy egy másik taggal a Mensához kapcsolódó tevékenységből adódóan”.

Ésszerű, hogy a tagok és maga a Mensa közötti konfliktusokat, ahol a Mensát hivatalosan egy elnökségi testület vagy egy tag képviseli, ideális esetben pereskedés vagy külső hatóságok bevonása nélkül kell megoldani.

Az már kevésbé egyértelmű, hogy a Mensát be kellene-e vonni az olyan konfliktusokba, ahol pusztán két tag között feszül ellentét, még akkor is, ha ennek egy Mensához kapcsolódó tevékenység volt az oka. Azokat az eseteket, amikor egy tag bántalmaz, üldöz vagy zaklat egy másik tagot, nem lehet egyszerűen egy tagok közötti konfliktusnak tekinteni, hiszen ez a Mensa működésére nézve káros cselekmény, amely megszegi a szervezet társas közegre vonatkozó alapelveit. Ezen felül ilyen esetekben indokolt lehet a megfelelő bűnüldöző szervek bevonása is, ilyenkor pedig egyértelművé kell tenni, hogy a tagoknak erre lehetőségük van akkor is, ha még nem merítették ki az összes belső konfliktusrendezési lehetőséget. Ez bármely bűncselekményre vonatkozik, akár egy személy, akár maga a szervezet követte azt el.

Érvek a módosító mellett:
 • Ha a két tag közötti nézeteltérésben a Mensának nincs szerepe, akkor nem indokolt, hogy a Mensa megakadályozza, hogy bármelyikük saját belátása szerint oldja meg a konfliktust, akár jogi lépésekkel.
 • A jelenlegi szövegezés problémás, mert tévesen úgy is értelmezhető, hogy a tagok nem tehetnek bejelentést más tagok által elkövetett bűncselekmények miatt, amelyeket a hatóságoknak sürgősen ki kellene vizsgálniuk.
 • A két tag közötti személyes konfliktusokba a Mensát egyáltalán nem kellene bevonni.
Érvek a módosító ellen:
 • Ha két tagnak nézeteltérése támad egymással egy mensás eseményen történtek miatt, akkor rossz fényt vethet a Mensára, ha úgy kerül bíróságra az ügy, hogy meg sem próbálták békésen rendezni.
 • A Mensának meg kell követelnie, hogy a tagok először mindig próbálják a nézeteltéréseiket a Mensa belső mechanizmusai, például az ombudsman segítségével rendezni.
 • Ha megszűnik a Mensa által nyújtott segítség a tagok közötti nézeteltérések megoldásához, az tagok elvesztéséhez vezethet.
VII.A.1. Ombudsman
Jelenlegi Javasolt
A nemzetközi ombudsman feladata, hogy megpróbálja a nemzetközi szinten felmerült nézeteltéréseket megoldani a közvetlen nemzetközi tagok (DIM) között; közvetlen nemzetközi tagok és a Mensa között; a közvetlen nemzetközi tagok és bármely nemzeti Mensa között; nemzeti Mensák között; bármely elnökségi tag és a Mensa között; egy nemzeti Mensa tagja és egy másik nemzeti Mensa tagja között; egy nemzeti Mensa tagja és a Mensa között (ideértve a nemzetközi választással kapcsolatos nézeteltéréseket is), amennyiben a békéltetés más eszközei kudarcot vallottak; egy nemzeti Mensa tagja és egy közvetlen nemzetközi tag között; egy tag és egy másik nemzeti Mensa között; illetve azon nemzeti Mensákon belül, amelyek nem rendelkeznek ombudsmannal. A nemzetközi ombudsman feladata, hogy közvetítsen és megpróbálja megoldani a Mensán belül, nemzetközi szinten felmerült konfliktusokat.
Magyarázat

A jelenlegi szöveg hosszasan sorolja az egyes eseteket, ráadásul könnyen félreérthető. Az új változat úgy rövidíti le a passzust, hogy egyes elemeket töröl, a többit pedig egy átfogó meghatározás alá sorolja.

A tagok közötti nézeteltérések nem a nemzetközi ombudsman hatáskörébe tartoznak, ahogy azt a „III.D – Nézeteltérések a Mensán belül” című fejezet is tárgyalja.

A nemzetközi ombudsmannak csak a nemzetközi szinten felmerült mensás nézeteltérésekkel kellene foglalkoznia, olyan esetekkel nem, amikor egy nemzeti Mensa-elnökség és az adott nemzeti Mensa egy tagja között támad konfliktus.

Egy nemzeti Mensán belüli nézeteltérések nem eszkalálódhatnak a nemzetközi Mensához. Ezzel együtt a nemzetközi Mensának fontos szerepe van abban, hogy biztosítsa, hogy a nemzeti Mensa-szervezetek megfelelnek a Mensa Alapszabályának, valamint a Nemzetközi Igazgatótanács (IBD) által lefektetett követelményeknek. Előfordulhat, hogy az ombudsmannak az ilyen esetekben is szerepe lehet, de ez más, mint amikor egy tag kerül konfliktusba a nemzeti elnökséggel.

Az is lehetséges, hogy a nemzetközi ombudsman vagy más nemzetközi tisztségviselők segítenek a nemzeti Mensa-szervezetek belső vitáinak a megoldásában a nemzeti Mensa felkérésére, de ez nem azt jelenti, hogy a nemzetközi Mensának jogában állna a nemzeti Mensák belső konfliktusaiban döntést hozni.

Érvek a módosító mellett
 • A rövidebb szöveg könnyebben érthető, és nehezebben félreérteni. Ha valamit az Alapszabálynál bővebben is szükséges pontosítani, arra a működési szabályzat (bylaws) és más dokumentumok is alkalmasak.
 • Az ombudsman nem lehet felelős olyan nézeteltérésekért, amelyek két tag között merültek fel, csak olyan esetekben, ahol a Mensa, vagy annak egy alcsoportja is érintett.
 • A felsorolt esetek közül, ahol az ombudsmannak szerepe lehet, néhányat többféleképpen is lehet értelmezni.
Érvek a módosító ellen
 • A jelenlegi szöveg egyértelműbb.
 • Jó, ha az ombudsman tagok közötti konfliktusokban is eljárhat.
 • A más nemzeti Mensához tartozó tagok közötti nézeteltérések megoldásában csak a nemzetközi ombudsman lehet illetékes.

3. módosító

Ez a módosító, a 2-hoz hasonlóan, az Alapszabály két eltérő szakaszát érinti: III.E. Fegyelmi eljárás és III.F. – Rendes tagság. A fegyelmi eljárással kapcsolatos módosító részben attól függ, hogy a rendes tagság vonatkozó szakasz módosítása elfogadásra kerül-e. Ezért a két módosításról egyben szavazunk.

III.E – Fegyelmi eljárás
Jelenlegi Javasolt
 1. A nemzeti Mensa büntetést szabhat ki bármelyik tagjára, aki a Mensa működésére nézve káros cselekményt követ el, feltéve, hogy előbb méltányos és pártatlan meghallgatásra került sor. A büntetés lehet figyelmeztetés, felfüggesztés vagy egy tisztségből való, meghatározott időre történő eltávolítás, a tagság felfüggesztése meghatározott időre, vagy a tagságból való kizárás.
 2. Abban az esetben, ha egy nemzeti Mensa kizár egy tagot, és a Nemzetközi Igazgatótanácshoz (IBD) alapos bizonyítékot juttatnak el arra vonatkozóan, hogy a tagnak nem volt méltányos meghallgatása, mielőtt kizárták, az IBD felajánlhatja az adott tagnak a közvetlen nemzetközi tagságot.
 3. A Nemzetközi Igazgatótanács büntetést szabhat ki bármely közvetlen nemzetközi tagra, aki a Mensa működésére nézve káros cselekményt követ el, feltéve, hogy részére a méltányos és pártatlan meghallgatást biztosították.
 1. A nemzeti Mensa büntetést szabhat ki bármelyik tagjára, aki a Mensa működésére nézve káros cselekményt követ el. A szankció lehet a tag jogainak meghatározott korlátozása, tisztségéből való elmozdítása, vagy a Mensából való kizárása.
 2. Az Igazgatótanács is szabhat ki büntetést bármely tagra, aki a nemzetközi Mensa működésére nézve káros cselekményt követ el. A büntetés lehet a nemzetközi tisztségből való elmozdítás, nemzetközi tisztség betöltéséből való kizárás, közvetlen nemzetközi tag esetén kizárás, vagy egy nemzeti Mensa tagja esetén a nemzetközi rendes tagság megszüntetése.
 3. Egy tagot sem lehet méltányos és pártatlan eljárás nélkül szankcionálni.
 4. Az a tag, aki a nemzetközi rendes tagságát kizárás vagy IBD-döntés révén elvesztette, nem lehet egy másik nemzeti Mensa tagja. Továbbá a nemzeti Mensának jogában áll a nemzetközi rendes tagságnak IBD-határozat révén történő elvesztése miatt a tag nemzeti tagságát is megszüntetni.
 5. A nemzeti Mensa által hozott fegyelmi intézkedések véglegesek, és a nemzetközi Mensa nem bírálhatja felül azokat. Ettől függetlenül az Igazgatótanács felajánlhatja a közvetlen nemzetközi tagságot egy nemzeti Mensából kizárt tagnak, ha alapos bizonyíték van arra, hogy a kizárást nem előzte meg méltányos eljárás.
Magyarázat

A jelenlegi szöveg nem szól a nemzetközi Mensában indított fegyelmi eljárásokról, illetve arról, hogy az IBD szankcionálhatja-e a nemzeti Mensa tagjait. A működési szabályzat (bylaws) feltételezi ezt a hatáskört, de nincs pontosan meghatározva, hogy mely testület milyen szankciókat alkalmazhat.

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor egy tag a nemzetközi Mensa működésére nézve káros cselekményt követ el, és amikor az adott tag nemzeti Mensája nem jogosult, vagy nem is képes a büntetés kiszabására, például azért, mert esetleg nem rendelkezik a szükséges információkkal, vagy mert a káros cselekmény célpontja nem az adott nemzeti Mensa volt.

Vegyük figyelembe azt az esetet is, amikor egy nemzeti Mensa működésképtelenné válik vagy alapszabály-ellenesen jár el, úgy, hogy ez megnehezíti a belső korrigáló mechanizmusok működését. Az IBD ilyenkor közbeléphetne, és megvonhatná az elnökségi tagok nemzetközi rendes tagságát, amivel kinyilvánítja, hogy nem ismeri el az adott nemzeti elnökséget.

Az IBD-nek már most is joga van ahhoz, hogy egy egész nemzeti Mensa státuszát visszavonja. Ugyanakkor ez a módosító precízebb közbelépést tesz lehetővé, amikor az IBD egy nemzeti Mensa-szervezettel kapcsolatos problémákban jár el.

Végül pedig a módosító elhatárolja egymástól a nemzeti és nemzetközi büntetéseket. Az IBD nem egy legfelsőbb bíróság, amely ülésezik és dönt a nemzeti szinten kiszabott büntetések elleni fellebbezések ügyében. A nemzeti Mensák ugyanakkor dönthetnek arról, hogy a nemzetközi szankciót nemzeti szinten is alkalmazzák-e.

Érvek a módosító mellett:
 • Mivel a szankcióknak komoly következménye lehet az egyes tagokra nézve, fontos, hogy azok hatását illetően ne legyen helye kétértelműségnek vagy félreértéseknek.
 • A javasolt módosító kellően tiszta helyzetet teremt, és megfelelően elválasztja egymástól a nemzetközi Mensa, illetve a nemzeti Mensák hatásköreit.
 • A javasolt módosítók egyértelművé teszik, hogy a nemzetközi Mensának jogában áll szankcióval sújtani bármelyik tagot (nem csak a DIM-eket), de ezek a szankciók csak a tagság nemzetközi aspektusait érintik, például a nemzetközi választásokon történő indulást.
Érvek a módosító ellen:
 • A javasolt módosító megakadályozza, hogy az IBD kizárja a nemzeti Mensák tagjait, illetve, hogy érvénytelenítse a nemzeti szintű szankciókat.
 • Az IBD-nek csak a DIM-ekre és a nemzeti Mensákra lenne szabad szankciókat kiszabnia.
 • Csak a nemzeti Mensáknak kellene megengedni, hogy szankciókkal sújtsák a tagjaikat.
III.F. Rendes tagság
Jelenlegi Javasolt
 1. „Rendes tag” az a személy, aki elfogadta a tagságra vonatkozó ajánlatot, befizette az esedékes tagdíjat, és jelenleg nem áll a nemzeti Mensája, vagy a Nemzetközi Igazgatótanács által kiszabott büntetés hatálya alatt.
 1. „Rendes tag” az a személy, aki megfelel a tagsági kritériumoknak, befizette az esedékes tagdíjat, és nem áll a nemzeti Mensája, közvetlen nemzetközi tag esetén a nemzetközi Mensa által kiszabott büntetés hatálya alatt.
 2. „Rendes nemzetközi tag” egy nemzeti Mensa tagja, vagy közvetlen nemzetközi tag, akinek a személyazonosságát és rendes tagságát a nemzetközi Mensa ellenőrizheti és elismeri.
 3. A rendes nemzetközi tag hozzáférhet a Mensa által kínált nemzetközi szolgáltatásokhoz, jogában áll szavazni, önkénteskedni, és nemzetközi tisztségekért indulni a Mensában.
 4. A rendes tag külön kérés nélkül is jogosult a rendes nemzetközi tagságra.
Magyarázat

Az új változat kifejezi az egyes országokon belüli, valamint a nemzetközi rendes tagság közötti különbséget. Ez a megkülönböztetés azért fontos, mert a nemzetközi Mensa független nemzeti csoportok szövetségén alapul, ugyanakkor egy szervezetnek is tekinthető, ahol a bármelyik országban megszerzett tagság az egész világon jogosít a Mensa-tagságra.

A „személyazonosságát és rendes tagságát a nemzetközi Mensa ellenőrizheti és elismeri” mondatrész azt jelenti, hogy bár a rendes nemzetközi tagság elválaszthatatlan a tagság intézményétől, mégis két feltételtől függ.

Először is, a nemzetközi Mensának ismernie kell a tag személyazonosságát, és csak a nemzeti Mensa jogosult tájékoztatni a szervezetet arról, hogy kik a rendes tagok. Fordítva pedig egyedül a nemzetközi Mensa tudja megerősíteni azt, hogy egy, a Mensa nevet használó szervezet valóban egy nemzeti Mensa.

Másodszor, az új változat ad némi mozgásteret az IBD-nek annak elismerésére, hogy valaki valóban rendes tag. A III.E módosítása kifejezetten megengedi az IBD-nek, hogy visszavonja egy tag rendes nemzetközi tagságát, amennyiben a nemzetközi Mensa működésére nézve káros cselekményt követ el.

Érvek a módosító mellett:
 • Igen fontos változás, hogy a „tagságra vonatkozó ajánlatot elfogadta” helyett „megfelel a tagság kritériumainak” kerül a szövegbe, így kiküszöböljük azt, hogy bárki illetéktelen módon jusson tagsághoz.
 • Hasznos megerősíteni, hogy a Mensa-tagság egyben egy globális szervezethez való tartozást is jelent.
 • A rendes tagság pontos meghatározása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten megkönnyíti az adminisztrációt és kijelöli a határokat.
Érvek a módosító ellen:
 • A Mensa-tagság önmagában nem szabadna, hogy bármilyen nemzetközi jogosultsággal is járjon. A Mensa a nemzeti Mensák szövetsége, a tagság pedig csak egy országra érvényes.
 • A nemzetközi Mensának nem szabadna jogot formálnia arra, hogy megtudja, kik egy nemzeti Mensa tagjai.
 • A szavazati jog abból ered, hogy valaki egy nemzeti Mensa tagja, nem pedig abból, hogy a nemzetközi Mensa tudja-e, ki az illető.

4.módosító

IV.B.4. A Nemzetközi Igazgatótanács szerepe és feladatai
Jelenlegi Javasolt
4. Az Igazgatótanács legalább évente egyszer összeül, és elfogadja saját működési szabályzatát. 4. Az Igazgatótanács legalább évente egyszer összeül, és saját működési szabályzata alapján látja el a feladatát.
Magyarázat:

A jelenlegi szöveg értelmében az IBD-nek minden ülését azzal kell kezdenie, hogy jóváhagyja a működési szabályzatot. A működési szabályzatnak érvényben kellene maradnia, amíg azt nem módosítják, ahelyett, hogy formai okokból minden alkalommal szavazással kelljen megerősíteni.

Érvek a módosító mellett:
 • A szükségtelen szabályok törlése hasznos.
 • A működési szabályzat elfogadása szükségtelen, hiszen a szabályzat állandó, és addig érvényben marad, amíg azt nem módosítják.
Érvek a módosító ellen:
 • Hasznos, ha az IBD minden évben szavaz a működési szabályzatáról.
 • A működési szabályzatról szóló szavazási indítvány emlékeztető, hogy mindenki olvassa el a szabályzatot.

5. módosító

IV.C.3-4 – Nemzetközi választott tisztviselők
Jelenlegi Javasolt
3. A nemzetközi titkár (International Director – Administration) általánosan felelős a nemzetközi Mensa-irodáért; a nemzetközi kiadványokért; a tagságra vonatkozó kérésekért és kérdésekért; a nemzeti taglisták beszerzéséért; a nemzetközi taglisták karbantartásáért; az igazgatótanácsi ülések napirendjének és jegyzőkönyvének terjesztéséért; valamint más, rá osztott feladatokért. A nemzetközi titkár titkári feladatokat is ellát.

4. A nemzetközi fejlesztési igazgató (International Director – Development) általánosan felelős a közvetlen nemzetközi tagságért; a tagság növeléséért olyan országokban, ahol még nincs elismert nemzeti Mensa, és tagságnövelési segítségnyújtásért olyan nemzeti Mensák részére, amelyek ezt kérik; nemzetközi közkapcsolatokért; nemzetközi speciális érdeklődésű csoportokért (SIG); valamint más, rá osztott feladatokért.

3. A nemzetközi titkár (International Director – Administration) általánosan felelős a nemzetközi Mensa-irodáért, a nemzetközi kiadványokért és nemzetközi tagnyilvántartásért, valamint más, rá osztott feladatokért.

4. A nemzetközi fejlesztési igazgató (International Director – Development) általánosan felelős a közvetlen nemzetközi tagságért; a tagság növeléséért olyan országokban, ahol még nincs elismert nemzeti Mensa, és tagságnövelési segítségnyújtásért olyan nemzeti Mensák részére, amelyek ezt kérik, valamint más, rá osztott feladatokért.

Magyarázat:

Az Alapszabály túl konkrétan fogalmaz az egyes feladatokkal kapcsolatban. A választott tisztségviselők képesen elosztani maguk között a feladatokat egyéni képességeik és hajlandóságuk szerint, az IBD pedig már most is rájuk oszthat további feladatokat. Felelősségi köreik alapvető meghatározásán túl nem szükséges mindent felsorolni.

Érvek a módosító mellett:
 • A munkakörök leírása túl részletes. Általánosabbnak kellene lenniük, hogy több rugalmasságot biztosítsanak az egyes személyek közötti felelősségmegosztáshoz.
 • Sokkal hatékonyabb, ha az egyes feladatokat olyanokra bízhatjuk, akik erre a legalkalmasabbak.
 • Mivel a nemzetközi választott tisztségviselők esetén nincsenek hivatalos követelmények a végzettségre vagy a tapasztalatra vonatkozóan, nem lehet tudni, hogy egy adott tisztségviselő rendelkezik-e a felsorolt feladatokhoz szükséges egyes képességekkel vagy tapasztalattal.
Érvek a módosító ellen:
 • Jó, ha a munkaköröket részletesen leírjuk, így mindenki számára világos, mit várunk az egyes tisztségviselőktől.
 • A felelősségi körök eddigi elosztása is működött, miért változtassunk rajta?

6. módosító

Ez a módosító a választásokról szóló teljes X. fejezet helyébe lépne, egy olyan új szöveggel, amely fenntartja az eddigi alapelveket, de általánosabban fogalmaz. A jelenlegi változat teljes szövege, illetve a javasolt új változat egyaránt itt szerepel.

X. Választások

Jelenlegi szöveg:

X. Választások

Senki sem indulhat egyszerre több nemzetközi választott tisztségviselői pozícióért.

 1. Elnök, nemzetközi titkár, fejlesztési igazgató és kincstárnok
  1. A fent nevezett nemzetközi választott tisztségviselők hivatali ideje három év, július 1-jétől három évig, június 30-ig tart. A választási időszak alatt leadott szavazatok többségével választják meg őket. A választási időszak legkésőbb április 15-től május 31-éig tart, 2021-től kezdődően minden harmadik évben (2021, 2024, 2027…). Az egy jelöltre leadott szavazatoknak legfeljebb 40%-a érkezhet ugyanabból a nemzeti Mensából, illetve közvetlen nemzetközi tagok esetén ugyanabból az országból, a szavazatszámlálás bármely pillanatában.
  2. A választási évet megelőző évben legkésőbb május 1-jén az Igazgatótanács kinevez egy legalább hét tagból álló választási bizottságot, amelynek a tagjai nem lehetnek a jelenlegi Igazgatótanács tagjai vagy a következő választás jelöltjei. Az Igazgatótanács nevezi ki a bizottság elnökét. A választási bizottság felelős a választás lebonyolításáért, a jelölések formátumának és benyújtási módjának a meghatározásáért, a szavazólapok és írásos anyagok előkészítéséért a megfelelő nyelveken, valamint a professzionális auditorok, könyvelők, ügyvédek, vagy más független testület kiválasztásáért, amely aztán fogadja és megszámlálja a szavazatokat, majd hitelesíti a szavazás eredményét. Minden szavazólapon szerepelnie kell legalább a szükséges szavazási útmutatónak, minden jelölt rövid bemutatkozó szövegének, és az Igazgatótanács által az összes jelöltnek, vagy egy adott pozícióért induló összes jelöltnek feltett kérdésekre adott válaszoknak, amelyek maximális terjedelmét a választási bizottság határozza meg és teszi közzé előzetesen.
  3. Az Igazgatótanács legkésőbb a választási bizottság kinevezéséig meghatározza a választás szabályait.
  4. A választási bizottság legkésőbb a választást megelőző év november 1-jéig közzétesz a tagok körében egy felhívást a nemzetközi elnöki, nemzetközi titkári, nemzetközi fejlesztési igazgatói és nemzetközi kincstárnoki pozícióra való jelöltállításra. Ebben szerepelnie kell, hogy a jelöléseknek legkésőbb február 1-ig be kell érkezniük, illetve a jelölés formátumának és annak, hogy hová kell ezeket eljuttatni.
  5. A jelölteknek rendes tagoknak kell lenniük, és a következőképpen lehet jelölni őket:
   1. A tagok egy vagy több jelöltet is állíthatnak bármely, vagy akár az összes pozícióra, úgy, hogy a jelölt(ek) nevét eljuttatják a választási bizottsághoz, egy jelölési petícióval együtt, amelyet legalább 100 olyan tag aláírt, aki a választást megelőző január 1-jén rendes tagsággal rendelkezett;
   2. A nemzeti Mensa-elnökségek is állíthatnak egy vagy több jelöltet bármely vagy akár az összes pozícióra úgy, hogy a jelölt(ek) nevét eljuttatják a választási bizottsághoz. Emellett minden jelöltnek írásban kell nyilatkoznia a választási bizottságnak arról, hogy elfogadja a jelölést egy adott pozícióra. A jelöléseknek és a jelölések elfogadásának a választási bizottság által előírt formátumot kell követnie.
  6. Minden nemzeti Mensa köteles a jelölésre vonatkozó felhívást és a szavazólapokat időben közzétenni. A nemzeti Mensáknak nyilatkozniuk kell a választási bizottság előtt arról is, hogy az adott jelölt rendes tag-e.
  7. Ha egy tisztségre csak egy érvényes jelölés érkezik, őt a választási bizottság megválasztottnak tekinti. Több érvényes jelölt esetén valamennyiük nevét fel kell tüntetni a szavazólapon, amennyiben az adott időpontban rendes tagnak minősülnek.
  8. A szavazólapon a bizottság által sorsolással meghatározott sorrendben kell a jelölteket feltüntetni. A bizottságnak a szavazólapon meg kell jelölnie az együtt induló jelölteket.
  9. A szavazólapon szereplő minden jelölt vagy jelöltcsoport jogosult kijelölni egy képviselőt, aki jelen lehet a szavazatok megszámlálásakor, valamennyi olyan helyszínen, ahol erre sor kerül.
  10. A választási bizottság legkésőbb június 15-én értesíti az Igazgatótanácsot és az összes jelöltet a szavazás végeredményéről.
 2. Nemzetközi kis nemzeti Mensákért felelős igazgató
  1. A fent nevezett nemzetközi választott tisztségviselő mandátuma három év, a megválasztás évében július 1-jétől három évig, június 30-ig tart. A tisztségviselőt a választási időszak alatt leadott szavazatok többségével választják meg. A választási időszak legkésőbb április 15-től május 31-éig tart, 2021-től kezdődően minden harmadik évben (2021, 2024, 2027…).
  2. A kis nemzeti Mensák (SNM) választási bizottság azon nemzeti Mensák képviselőiből áll, amelyeknek négy vagy több szavazata van a választás évében február 1-jén. Az SNM választási bizottság tagjai nem jogosultak jelöltet állítani a nemzetközi kis nemzeti Mensákért felelős igazgatói tisztségre, és nem is szavazhatnak.
  3. Az Igazgatótanács összes tagja jogosult jelöltet állítani, kivéve az SNM választási bizottság tagjait és a nemzetközi választott tisztségviselőket. A jelöléseknek legkésőbb február 1-ig kell beérkezniük. Csak azon teljes jogú nemzeti Mensák tagjai indulhatnak ezen a választáson, amelyeknek a választás évében február 1-jén három vagy kevesebb szavazatuk van.
  4. Ha csak egy érvényes jelölés érkezik, a jelöltet az SNM választási bizottság megválasztottnak tekinti. Ha több érvényes jelölés is érkezett, az SNM választási bizottság legkésőbb március 1-ig összeállítja a szavazólapot, amelyek az összes jelölt neve szerepel, véletlenszerű sorrendben. Minden jelölt leadhat egy önéletrajzot, egy kampányszöveget, illetve a válaszait az Igazgatótanács által az összes jelöltnek feltett kérdésekre. Ezeknek az anyagoknak szerepelniük kell a szavazólapon. Maximális terjedelmüket az SNM választási bizottság határozza meg és teszi közzé előzetesen.
  5. Az Igazgatótanács összes tagja jogosult szavazni, kivéve az SNM választási bizottságot és a nemzetközi választott tisztségviselőket.
  6. A szavazásnak május 31-ig le kell zárulnia.

Javasolt új szöveg

 1. Általános alapelvek
  1. A választásokat háromévente kell megtartani.
  2. A választási időszak a választási év második negyedéve, és legkésőbb május 31-ével lezárul.
  3. A választások eredményét legkésőbb az új tisztségviselők hivatalba lépése előtt három héttel közzé kell tenni. A végleges szavazatszámokat a teljes tagság számára hozzáférhetővé kell tenni.
  4. Az öt nemzetközi választott tisztségviselő hivatali ideje három év, a megválasztás évében július 1-től három évig, június 30-ig tart.
  5. Senki sem indulhat egyszerre több nemzetközi választott tisztségviselői pozícióért.
  6. Az elnököt, a nemzetközi titkárt, a nemzetközi fejlesztési igazgatót és a kincstárnokot a tagság választja meg. A nemzetközi kis nemzeti Mensákért felelős igazgatót az Igazgatótanács tagjai választják meg.
  7. Ha csak egy érvényes jelölés érkezik, a jelöltet megválasztottnak kell tekinteni. Ha egy tisztségre több érvényes jelölés is érkezett, valamennyi jelölt nevét fel kell tüntetni a szavazólapon, véletlenszerű sorrendben.
  8. A tisztségviselőket a szavazási időszak alatt beérkezett szavazatok egyszerű többségével választják meg.
 2. Nemzetközi elnök, nemzetközi titkár, nemzetközi fejlesztési igazgató és nemzetközi kincstárnok
  1. A választási évet megelőző évben legkésőbb május 1-jén az Igazgatótanács kinevez egy legalább hét tagból álló választási bizottságot, amelynek a tagjai nem lehetnek a jelenlegi Igazgatótanács tagjai vagy a következő választás jelöltjei. Az Igazgatótanács nevezi ki a bizottság elnökét.
  2. Az Igazgatótanács legkésőbb a választási bizottság kinevezéséig meghatározza a választás szabályait.
  3. A választási bizottság felelős a választás lebonyolításáért, az Igazgatótanács által meghatározott szabályoknak megfelelően.
  4. Minden nemzeti Mensának teljeskörűen együtt kell működnie a választási bizottsággal, és gondoskodnia kell arról, hogy a tagjai részt vehessenek a nemzetközi választásokon mind szavazóként, mint pedig jelöltként.
  5. Legkésőbb a választást megelőző év november 1-jéig közzé kell tenni a tagok körében egy választási felhívást. A felhívásnak tartalmaznia kell azt, hogyan jelöltetheti magát egy tag, hogyan lehet valakit jelölni, és a szavazás módját is. Minden releváns dátumot fel kell tüntetni, ideértve a jelölések és a jelöltek anyagai beérkezésének határidejét.
  6. A jelölteknek rendes nemzetközi tagoknak kell lenniük, és a következőképpen lehet jelölni őket:
   1. A tagok egy vagy több jelöltet is állíthatnak bármely, vagy akár az összes pozícióra, úgy, hogy a jelölt(ek) nevét eljuttatják a választási bizottsághoz, egy jelölési petícióval együtt, amelyet legalább 100 olyan tag aláírt, aki a választást megelőző január 1-jén rendes tagsággal rendelkezett;
   2. A nemzeti Mensa-elnökségek is állíthatnak egy vagy több jelöltet bármely vagy akár az összes pozícióra úgy, hogy a jelölt(ek) nevét eljuttatják a választási bizottsághoz.
  7. Minden szavazólapon szerepelnie kell legalább a szükséges szavazási útmutatónak, és minden jelölt bemutatkozásának, az Igazgatótanács által előzetesen, a választási szabályokkal egyidőben meghatározott formátum szerint.
  8. Az egy jelöltre leadott szavazatoknak legfeljebb 40%-a érkezhet ugyanabból a nemzeti Mensából, illetve közvetlen nemzetközi tagok esetén ugyanabból az országból, a szavazatszámlálás bármely pillanatában.
 3. Nemzetközi kis nemzeti Mensákért felelős igazgató
  1. A kis nemzeti Mensák (SNM) választási bizottság azon nemzeti Mensák képviselőiből áll, amelyeknek négy vagy több szavazata van a választás évében február 1-jén. Az SNM választási bizottság tagjai nem jogosultak jelöltet állítani a nemzetközi kis nemzeti Mensákért felelős igazgatói tisztségre, és nem is szavazhatnak.
  2. Az Igazgatótanács összes tagja jogosult jelöltet állítani, kivéve az SNM választási bizottság tagjait és a nemzetközi választott tisztségviselőket. A jelöléseknek legkésőbb április 1-ig kell beérkezniük. Csak azon teljes jogú nemzeti Mensák tagjai indulhatnak ezen a választáson, amelyeknek három vagy kevesebb szavazatuk van.
  3. Az Igazgatótanács a választási év március 1-jéig meghatározhat további szabályokat is a nemzetközi kis nemzeti Mensákért felelős igazgató megválasztását illetően.
  4. Minden jelölt leadhat egy bemutatkozást, az Igazgatótanács által előzetesen, a választási szabályokkal egyidőben meghatározott formátum szerint.
  5. Az Igazgatótanács összes tagja jogosult szavazni, kivéve az SNM választási bizottságot és a nemzetközi választott tisztségviselőket.
Magyarázat:

Az Alapszabály jelenleg nagyon konkrétan írja le a választásokat. Elég itt csak az alapelveket megfogalmazni, a gyakorlati részleteket pedig a választási szabályokra hagyni, amelyeket egyébként is minden választás előtt az IBD-nek jóvá kell hagynia. Emellett a világosabb szerkezet könnyebben érthetővé is teszi a szabályokat.

A módosítás célja nem az, hogy megváltoztassa a választás lebonyolítását, hanem az, hogy jobb egyensúlyt teremtsen a legmagasabb szinten meghatározott elvek, valamint az eljárás részletei között, amelyeket az IBD határozhat meg minden választás előtt.

Törölnénk a szövegből a csapatban indulás lehetőségét, mivel a nemzetközi választások a Mensában szigorúan egyéni megmérettetésnek minősülnek, minden tisztséget a többi tisztségtől függetlenül kell betölteni. Ez egyébként a jelenlegi változatban is így van. Ha jelöltek egy csoportja együtt indul, erre minden joguk megvan, de a választás folyamatát ez nem befolyásolja, ugyanis a tagok arra a jelöltre szavaznak, amelyikre akarnak, függetlenül annak csapathoz való tartozásától.

Érvek a módosító mellett:
 • Jobb megoldás az Alapszabály szintjén egyszerűbb szabályokat megfogalmazni, a részleteket pedig a választási szabályokra hagyni, amelyeket a Nemzetközi Igazgatótanács minden választás előtt meghatároz.
 • Az Alapszabály túl sok konkrét részletet tartalmaz a választás folyamatával kapcsolatban. Az Alapszabálynak alapelveket és irányokat kell kijelölnie, a választásról választásra változó részleteket pedig a választási szabályok tartalmazzák.
 • A rövidebb mondatokat és világosabb szövegezést könnyebben értelmezik az olvasók.
Érvek a módosító ellen:
 • Felesleges az Alapszabályt módosítani, ha az alapelvek nem változtak érdemben. Ez a módosítás csekély mértékben, vagy egyáltalán nem fog változtatni a választások menetén.
 • A részletes Alapszabály biztosítja, hogy minden választás azonos szabályok szerint fog zajlani.
 • Az együtt induló jelölteknek biztosítani kell a jogot, hogy ezt a szavazólapon is feltüntessék.

7.módosító

XII.A. – Irányadó jog
Jelenlegi Javasolt
Az Alapszabályt az Amerikai Egyesült Államok New York államának joga szerint kell értelmezni. Az Alapszabályt annak az államnak a joga szerint kell értelmezni, ahol a Mensa International Limited bejegyzett székhelye található.
Magyarázat:

Az Egyesült Államokra és New York államra való hivatkozás olyan okok miatt került a szövegbe, ami annak idején még helytálló volt, de már évekkel ezelőtt jelentőségét vesztette.

Az Alapszabály 1982-es változatának megfogalmazásakor az egyesült államokbeli Mensa nemzeti irodája New Yorkban volt, a jogi személy székhelye is New York állam volt. Ezt a záradékot az egyesült államokbeli Mensa védelmére írták bele az Alapszabályba, mert addig a nemzetközi Mensa irányítása máshogy működött, és sokkal inkább az Egyesült Királyságra koncentrált. A nemzetközi szervezetet egy 8 tagú bizottság, a Nemzetközi Főtanács irányította, amely az ENSZ elvén alapult: minden nemzeti szervezetnek egy szavazata volt, függetlenül a méretétől.

A jelenlegi IBD-szerkezet szerint minden teljes jogú nemzeti Mensa a taglétszáma alapján meghatározott számú képviselőre és szavazatra jogosult. Ez védi a nagyobb nemzeti Mensák érdekeit, és évek óta jól működik. Ezért jelenleg a New York állam jogára való hivatkozás csak zavart kelt, gyakorlati célja nincs.

Érvek a módosító mellett:
 • Ez egy idejétmúlt záradék, ami inkább összezavarja az olvasót, mintsem, hogy egyértelművé tenné a helyzetet.
 • Az Alapszabály egy másik passzusában már leírja, hogy a Mensa International Limitedre nézve irányadó jog a londoni Companies House által közreadott törvények és vállalkozásokra vonatkozó rendelkezések összessége, illetve az angliai és walesi jog.
 • Semmilyen logikus magyarázat nincs arra, hogy a Mensa Alapszabályát egy konkrét amerikai államhoz kössük, amikor a nemzetközi Mensának semmilyen kötődése nincs New York államhoz.
Érvek a módosító ellen:
 • Mivel a Mensa International Limited az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalkozás, az egyesült államokbeli New York államra való hivatkozás szimbolikus ellensúlyként szolgál, annak elkerülésére, hogy a Mensa túlságosan az Egyesült Királyság köré csoportosuljon.
 • Az egyesült államokbeli Mensa a legnagyobb, ezért az Alapszabálynak az Egyesült Államok jogára kellene hivatkoznia.