Adatkezelési tájékoztató

A Mensa-tesztre jelentkezők személyes adatainak kezelése

A Mensa HungarIQa Egyesület (továbbiakban: MH) honlapján történő regisztrációmmal, illetve az MH hivatalos IQ-tesztjére való jelentkezésemmel megbízom a Mensa HungarIQa Egyesületet (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 27.), hogy a jelentkezésem elfogadása, a tesztíráson való megjelenésem és a teszt díjának általam való megfizetése feltételével ellenőrizze az általam megírt tesztet, és ennek körében megállapítsa az intelligenciahányadosomat, a teszt sikerességének vagy sikertelenségének tényét nyilvántartásában rögzítse, valamint hogy elektronikus levélben tájékoztasson a teszteredményemről és sikeres teszt esetén az egyesületbe való belépés lehetőségéről.

Tudomásul veszem, hogy az MH a regisztráció során megadott személyes adataimat (név, lakcím, értesítési cím, becenév, e-mail-cím, születési idő, felhasználónév, nem, telefonszám, anyja neve), illetőleg a teszt értékelése eredményeként előálló IQ-mat a tesztírás előkészítésével, megszervezésével, lebonyolításával és értékelésével kapcsolatos adminisztráció céljából a jelen megbízás teljesítése alapján, a szerződésekre alkalmazandó adó- és számviteli jogszabályok által előírt megőrzési kötelezettség időtartamának lejártáig kezelje.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a fent meghatározott személyes adataimat az MH-nak a tesztírás előkészítéséért, megszervezéséért és lebonyolításáért felelős tagjai (ideértve különösen Tesztgondnok, Proktorok, Tesztszervezők, Adatkezelő ügyvivő, Felügyelő Pszichológus) ismerhetik meg, valamint hogy az adatkezelő nem végez automatikus döntéshozatalt és profilalkotást.

Tudomásul veszem, hogy a fent megjelölt személyes adataim megadása önkéntes, azonban előfeltétele a tesztíráson való részvételnek.

Tudomással bírok arról, hogy az adatkezelőnek küldött levélben bármikor, indokolás nélkül kérhetek hozzáférést a rám vonatkozó személyes adatokhoz, valamint kérhetem azok helyesbítését, kezelésük korlátozását, illetőleg tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen, és élhetek az adathordozhatósághoz való jogom gyakorlásával a vonatkozó jogszabályok szerint.

A fentieken túlmenően panasszal fordulhatok a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26/c). Tudomásul veszem, hogy harmadik személynek az MH a fenti adatokat csak kifejezett írásos beleegyezésemmel adja ki, kivéve az olyan statisztikai adatokat, amelyekből a személyazonosság nem állapítható meg.

A tagság nyilvántartása

A Mensa HungarIQa Egyesület (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 27.) mint adatkezelő a tagság nyilvántartására vonatkozó, a Polgári törvénykönyv rendelkezésein alapuló kötelezettségének teljesítése céljából a tagsági jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli az ön személyes adatait (név, születési idő, anyja neve, lakóhely, tagsági szám), melyeket az adatkezelő titkára és rendszergazdája ismerhet meg. Ön bármikor jogosult az adatkezelőnek küldött levélben hozzáférni az önre vonatkozó személyes adatokhoz, jogosult az adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását kérni, valamint jogosult élni az adathordozhatóság jogával, illetőleg tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A tagdíjbefizetések nyilvántartása

A Mensa HungarIQa Egyesület (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 27.) mint adatkezelő, az Alapszabály szerinti tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének nyilvántartása céljából, a pénzügyi fenntarthatóságához fűződő jogos érdeke alapján a tagsága fennállásának időtartama alatt kezeli tagok személyes adatait (úgymint név, tagsági szám, bankszámlaszám), melyeket az adatkezelő titkára és az adatvédelmi ügyvivő ismerhet meg. Ön bármikor jogosult az adatkezelőnek küldött levélben hozzáférni az önre vonatkozó személyes adatokhoz, jogosult az adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását kérni, valamint jogosult élni az adathordozhatóság jogával, illetőleg tiltakozhat az adatkezelés ellen, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26/c) fordulhat panasszal.

A tagi adatok weboldalon való közzététele

A személyes adatainak önkéntes megadásával és a regisztráció befejezésével ön hozzájárul ahhoz, hogy a Mensa HungarIQa Egyesület (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 27.) mint adatkezelő a tagok bemutatkozásának és egymással való kapcsolttartásának elősegítése céljából, a tagsága megszűnése vagy az adatok ön általi törlése közül az előbb bekövetkező esemény időpontjáig kezelje az ön által megadott személyes adatokat (úgymint név; e-mail-cím; lakhely; tagsági szám; születési dátum; otthoni telefonszám; tagság kezdete, tagság lejárta; helyi csoport; webes jelenlét; szakterület; munkahelyi telefonszám; fénykép, SIG-tagság; bármi, amit ön az „Ismerj meg!” mezőbe ír magáról bemutatkozásként). Az ön által megadott adatok valamennyi Mensa-tag számára megismerhetővé válnak, és az adatokat Ferencz Endre kisadózó egyéni vállalkozó (2472 Kajászó, Köztársaság utca 50., adószám: 66543390-1-27) mint adatfeldolgozó tárolja az adatkezelő megbízása alapján. Ön bármikor jogosult az adatkezelőnek küldött levélben visszavonni a hozzájárulását (ez esetben a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét) vagy hozzáférni az önre vonatkozó személyes adatokhoz, jogosult az adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását kérni, valamint jogosult élni az adathordozhatóság jogával, illetőleg tiltakozhat az adatkezelés ellen, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26/c) fordulhat panasszal.

A rendezvények szervezéséhez kapcsolódó adatkezelés

A személyes adatainak önkéntes megadásával és a rendezvényre való jelentkezésével ön hozzájárul ahhoz, hogy a Mensa HungarIQa Egyesület (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 27.) mint adatkezelő a rendezvények szervezéséhez és rendezvényen való részvétel adminisztrációjához szükséges adatkezelés céljából, a rendezvény befejezéséig kezelje az ön által megadott személyes adatokat (úgymint név; e-mail-cím). Az ön által megadott adatok a rendezvény szervezésében és előkészítésében részt vevő személyek számára megismerhetővé válnak, és ezen személyek adatfeldolgozóként hajthatnak végre adatkezelési műveleteket. Ön bármikor jogosult az adatkezelőnek küldött levélben visszavonni a hozzájárulását (ez esetben a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét) vagy hozzáférni az önre vonatkozó személyes adatokhoz, jogosult az adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását kérni, valamint jogosult élni az adathordozhatóság jogával, illetőleg tiltakozhat az adatkezelés ellen, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26/c) fordulhat panasszal. Amennyiben önnek lehetősége van az adott rendezvényre történő regisztráció során ön által meghívott személyt is regisztrálni, kizárólag abban az esetben adhatja meg más személy személyes adatát, ha ezen tájékoztatót az adatkezelő nevében közli az ön által meghívott személlyel, és ezen személy megadja a hozzájárulását az adatkezeléshez.

A közgyűlések jegyzőkönyvezése

A Mensa HungarIQa Egyesület (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 27.) mint adatkezelő a közgyűlés levezetésére vonatkozó, a Polgári törvénykönyv rendelkezésein alapuló kötelezettségének teljesítése céljából a működésére irányadó jogszabályok által megkövetelt időtartam alatt kezeli a közgyűlésen részt vevő tagok nevét mint személyes adatot, melyet jegyzőkönyvbe vétel esetén valamennyi Mensa-tag megismerhet. Az érintett személy bármikor jogosult az adatkezelőnek küldött levélben hozzáférni az önre vonatkozó személyes adatokhoz, jogosult az adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását kérni, valamint jogosult élni az adathordozhatóság jogával, illetőleg tiltakozhat az adatkezelés ellen, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26/c) fordulhat panasszal.

Az elnökségi ülések jegyzőkönyvezése

A Mensa HungarIQa Egyesület (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 27.) mint adatkezelő, az átláthatóság biztosításának céljából, az elnökségi ülésen lezajlott események, elhangzott indítványok rögzítéséhez fűződő jogos érdeke alapján 10 évig kezeli az elnökségi ülésen részt vevő tagok nevét mint személyes adatot, melyet jegyzőkönyvbe vétel esetén valamennyi Mensa-tag megismerhet. Az érintett személy bármikor jogosult az adatkezelőnek küldött levélben hozzáférni az önre vonatkozó személyes adatokhoz, jogosult az adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását kérni, valamint jogosult élni az adathordozhatóság jogával, illetőleg tiltakozhat az adatkezelés ellen, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26/c) fordulhat panasszal.

A Mensa levelezőlistái

A személyes adatainak önkéntes megadásával és a levelezési listára való feliratkozással ön hozzájárul ahhoz, hogy a Mensa HungarIQa Egyesület (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 27.) mint adatkezelő a tagok közötti kapcsolattartás elősegítése céljából, a tagsága megszűnése vagy a levelezési listáról való leiratkozása közül az előbb bekövetkező esemény időpontjáig kezelje az ön által megadott személyes adatokat (úgymint név; e-mail-cím; tagszám). Az ön által megadott adatok az adatkezelő elnöksége által adminisztrátornak kijelölt tagok, valamint az azonos levelezőlistára feliratkozott tagok számára megismerhetővé válnak. Ön bármikor jogosult az adatkezelőnek küldött levélben visszavonni a hozzájárulását (ez esetben a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét) vagy hozzáférni az önre vonatkozó személyes adatokhoz, jogosult az adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását kérni, valamint jogosult élni az adathordozhatóság jogával, illetőleg tiltakozhat az adatkezelés ellen, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26/c) fordulhat panasszal.

Mensa-e-mail-aliasok

A személyes adatainak önkéntes megadásával ön hozzájárul ahhoz, hogy a Mensa HungarIQa Egyesület (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 27.) mint adatkezelő a tagok részére való e-mail-cím biztosítása céljából, a tagsága megszűnéséig kezelje az ön által megadott személyes adatot (úgymint e-mail-cím), valamint hogy azt az adatkezelő email szerver szolgáltatója, BlazeArts Kft. H-6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8, mint adatfeldolgozó részére továbbítsa. Az ön által megadott adatok az adatkezelő rendszergazdája és az ön email fiókjának szolgáltatója ismerheti meg. Ön bármikor jogosult az adatkezelőnek küldött levélben visszavonni a hozzájárulását (ez esetben a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét) vagy hozzáférni az önre vonatkozó személyes adatokhoz, jogosult az adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását kérni, valamint jogosult élni az adathordozhatóság jogával, illetőleg tiltakozhat az adatkezelés ellen, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26/c) fordulhat panasszal.

A Mensa Facebook-oldala

A személyes adatainak önkéntes megadásával ön hozzájárul ahhoz, hogy a Mensa HungarIQa Egyesület (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 27.) mint adatkezelő a Facebook rendszeren keresztül történő kapcsolattartás céljából, a Facebook Inc. szolgáltatását igénybe véve (a Facebook Inc. adatkezelési szabályzata) a tagsága megszűnéséig kezelje az ön által megadott személyes adatot (úgymint az ön Facebook-profiljának elérési útvonala). Az ön által megadott adat az adatkezelővel a Facebookon keresztül kapcsolatot tartó tagok számára megismerhetővé válik. Ön bármikor jogosult az adatkezelőnek küldött levélben visszavonni a hozzájárulását (ez esetben a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét) vagy hozzáférni az önre vonatkozó személyes adatokhoz, jogosult az adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását kérni, valamint jogosult élni az adathordozhatóság jogával, illetőleg tiltakozhat az adatkezelés ellen, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26/c) fordulhat panasszal.

Tagi hirdetések

A személyes adatainak önkéntes megadásával ön hozzájárul ahhoz, hogy a Mensa HungarIQa Egyesület (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 27.) mint adatkezelő abból a célból, hogy a hirdetéseik közzétételére megfelelő felületet biztosítson a tagok számára, a tagsága megszűnése vagy a hirdetés ön általi törlése közül a hamarabb bekövetkező esemény időpontjáig kezelje az ön által megadott személyes adatokat (úgymint név, telefonszám, e-mail-cím, tagsági szám, lakóhely és képmás kategóriát, illetőleg mindazt, amit ön megad), valamint hogy azt az adatkezelő tagjai számára megismerhetővé tegye. Ön bármikor jogosult az adatkezelőnek küldött levélben visszavonni a hozzájárulását (ez esetben a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét) vagy hozzáférni az önre vonatkozó személyes adatokhoz, jogosult az adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását kérni, valamint jogosult élni az adathordozhatóság jogával, illetőleg tiltakozhat az adatkezelés ellen, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26/c) fordulhat panasszal.

Az AsztalLap kiadása

A személyes adatainak önkéntes megadásával és az AsztalLap-szerkesztőség részére való megküldésével ön hozzájárul ahhoz, hogy a Mensa HungarIQa Egyesület (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 27.) mint adatkezelő az AsztalLap folyóirat szerkesztése, kiadása és terjesztése céljából az érintett lapszám kiadásáig kezelje az ön által megadott személyes adatokat (úgymint név, e-mail-cím, telefonszám, képmás, tagsági szám), valamint hogy azokat az AsztalLap terjesztésén keresztül valamennyi Mensa-tag számára megismerhetővé tegye. Ön bármikor jogosult az adatkezelőnek küldött levélben visszavonni a hozzájárulását (ez esetben a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét) vagy hozzáférni az önre vonatkozó személyes adatokhoz, jogosult az adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását kérni, valamint jogosult élni az adathordozhatóság jogával, illetőleg tiltakozhat az adatkezelés ellen, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26/c) fordulhat panasszal.